เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นอเมริกันในยุคนี้

เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นอเมริกันในยุคนี้

รายงานการวิจัยค้นพบว่า ชาวอเมริกันที่มีช่วงอายุอยู่ในระดับวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์ เริ่มมีจำนวนลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980

จากการประมาณการณ์ด้วยข้อมูลที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของนักวิจัยเพื่อทำการศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 จนถึงปี ค.ศ. 2015 พบว่า จำนวนชาวอเมริกันที่มีช่วงอายุอยู่ในระดับวัยรุ่นเพศหญิงที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15 ปี จนถึง 19 ปี ที่ยังไม่เคยแต่งงาน แต่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีอัตราอยู่ที่ 42 เปอร์เซ็นต์ ร่วงลงมาจากจำนวนชาวอเมริกันที่มีช่วงอายุอยู่ในระดับวัยรุ่นเพศหญิงที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15 ปี จนถึง 19 ปี ที่ยังไม่เคยแต่งงาน แต่เคยมีเพศสัมพันธ์ ในปี ค.ศ. 1988 ซึ่งมีอัตราอยู่ที่ 51 เปอร์เซ็นต์ นี่ถือเป็นข้อมูลอ้างอิงจากรายงานการวิจัยที่ช่วยให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน

ในส่วนของจำนวนชาวอเมริกันที่มีช่วงอายุอยู่ในระดับวัยรุ่นเพศชายที่ยังไม่เคยแต่งงานนั้น พบว่ามีอัตรากว่า 44 เปอร์เซ็นต์ เคยมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงมาจากจำนวนชาวอเมริกันที่มีช่วงอายุอยู่ในระดับวัยรุ่นเพศชายที่ยังไม่เคยแต่งงาน แต่เคยมีเพศสัมพันธ์  ในปี ค.ศ. 1988 มากถึง 16 เปอร์เซ็นต์

แนวโน้มการลดลงของการมีเพศสัมพันธ์ในชาวอเมริกันที่มีช่วงอายุอยู่ในระดับวัยรุ่นที่นักวิจัยค้นพบ ได้ไปสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ ว่าอัตราการตั้งครรภ์ในชาวอเมริกันที่มีช่วงอายุอยู่ในระดับวัยรุ่นเพศหญิง ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อ้างอิงจากผลงานวิจัยเผยแพร่เรื่อง 10 Facts Every Parent Should Know about Their Teen’s Brain (10 เรื่องที่มีความสำคัญที่ผู้ปกครองทุกคนควรรู้เกี่ยวกับความคิดของลูกที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น)

ปัจจัยสำคัญอันนำมาซึ่งการลดลงของจำนวนชาวอเมริกันที่มีช่วงอายุอยู่ในระดับวัยรุ่นเพศหญิงที่ตั้งครรภ์ คือทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ว่าเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตที่ควรใช้เวลาในการวางแผนและตัดสินใจ ประกอบกับความแพร่หลายของเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการคุมกำเนิด อ้างอิงข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

นักวิจัยใช้ข้อมูลจากวัยรุ่นชาวอเมริกันเพศหญิงจำนวนมากกว่า 4,000 คน มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15 ปี จนถึง 19 ปี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัยโดยการเข้าร่วมการให้สัมภาษณ์แบบสมัครได้ด้วยตนเองกับทาง National Survey of Family Growth (ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติด้านการเติบโตของครอบครัว)

นักวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย โดยใช้ระยะเวลา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 จนถึงปี ค.ศ. 2015

นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้ค้นพบอีกว่า ชาวอเมริกันเพศหญิง ทั้งที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นและมีช่วงอายุอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ แทบจะแสดงการให้ทัศนะต่อการตั้งครรภ์เป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเธอจะมีอาการ “หัวเสีย” อย่างแน่นอน หากพบว่าตนเองตั้งครรภ์โดยที่ไม่ได้เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า ในส่วนของชาวอเมริกันเพศชาย ทั้งที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นและมีช่วงอายุอยู่ในช่วงผู้ใหญ่นั้น นักวิจัยค้นพบว่ามีอัตรากว่า 46 เปอร์เซ็นต์ ที่เผยว่าจะรู้สึกแย่เช่นเดียวกับเพศหญิง หากพบว่าตนเองทำผู้หญิงตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ

อีกทั้งยังมีการค้นพบจากการศึกษาวิจัยอีกว่า วัยรุ่นชาวอเมริกันจำนวนมากกว่า 1 ใน 5 ทั้งวัยรุ่นเพศหญิงและวัยรุ่นเพศชาย ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ เพราะมีการหลีกเลี่ยงปัญหาการตั้งครรภ์ของเพศหญิงโดยไม่ได้เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า นี่เป็นทั้งเหตุผลและทัศนคติเชิงบวกที่ช่วยลดปัญหาสังคมอันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ไม่หมาะสมนั่นเอง